Skip to content

More in the Past

July 7, 2016

An robh thu….?  (Ahn roe oo….?)  Were you….? and review from previous days:

  • An robh thu anns an taigh an-dè?  Were you in the house yesterday?
  • Cha robh mi anns an taigh an-dè.  I was not in the house yesterday.
  • Bha mi anns an taight an-dè.  I was in the house yesterday.

The train…last week…

  • An robh a’ clann san trèana an-uiridh?  Were the children in the train last year?
  • Cha robh a’ clann san trèana an-uiridh.  The children were not in the train last year.
  • Bha a’ clann san trèana seachdainn sa chaidh.  The children were in the train last week.

Some lyrics in Scottish Gaelic from Celtic Lyrics Corner:

Dh’fhalbh mo rùn ‘s dh’ fhàg e ‘n cala    My love has left the harbor

Dh’fhalbh mo rùn e ho o hiu    My love has gone e ho o hiu

Thog e na siùil ùr ri crannan    On the ship with new sails

Dh’fhalbh mo rùn ‘s dh’ fhàg e ‘n cala    My love has left the harbor

Dh’fhalbh mo leannan ‘uam a Ile    My sweetheart has left me from Islay

Air long rìomhach nan tri crannan    On the fine three-masted ship

Dh’fhalbh mo leannan ‘uam a dh’Eireann    My love has left for Ireland

S as a dhèidh cha bhi mi fallain    And I am left forlorn

Chuala mi gun d’rinn thu rèiteach    I heard you were betrothed

S gu dè feum a bh’a’s a’ ghealladh?    So what was your promise worth?

Chuala mi gun d’rinn thu pòsadh    I heard you got married

‘S cha d’ dh’ fheòraich thu mi gu d’bhanais    Without inviting me to the wedding

Thuirt na mnathan gur e ‘m beud e    The women said that it was sad

Gun tug mi mo speìs dhan mharaich’    That I had given my love to the seaman

Chaneil unnam ach nighneag òg    And I am so young

Is gur e seòladair mo leannan    And it is the sailor that I love

Mo run an Leatheanach Ban    My love, the fair-haired MacLean

‘S ann dhut thug mi mo ghràdh ‘s mo ghealladh    It was to you that I gave my love and promise

To start at the beginning, jump to Lesson One

Random review, because review is important: Jump Here..

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: